KAJIAN KEPERLUAN

KAJIAN KEPERLUAN  1
TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN
PSS ZON AYER HITAM

Disediakan Oleh:

Mesri Bin Sanip,
Ketua Pegawai Teknologi Pendidikan,
Pusat Kegiatan Guru Ayer Hitam,
Batu Pahat,
Johor Darul Ta'zim.


Bantuan dan Kerjasama:
Semua Pegawai Teknologi Pendidikan
Daerah Batu Pahat,
Johor Darul Ta'zim.

-----------------------***--------------------

Isi Kandungan
LAPORAN PEMANTUAN PSS. 1
1.     PENDAHULUAN.. 1
1.1      LATAR BELAKANG.. 1
1.2      OBJEKTIF. 2
1.3      MATLAMAT. 2
2.     METHODOLOGI PEMANTAUAN.. 3
2.1      INSTRUMEN.. 3
2.2      SKOP DAN BATASAN.. 4
2.3      KERANGKA OPERASI. 4
3.     ANALISA PEMANTAUAN.. 6
3.1      Demografi 6
3.2      Analisa Keseluruhan Pemantauan. 8
3.2.1      Bahagian A : Kemudahan Fizikal, Peralatan dan Bahan. 9
3.2.2      Bahagian B : Pengurusan dan Pengelolaan PSS. 10
3.2.3      Bahagian C : Penggunaan PSS. 11
3.2.4      Bahagian D : Program Galakan Membaca. 12
3.2.5      Bahagian E : Program Peningkatan PSS. 13
3.2.6      Bahagian F : Ciri-ciri Keistimewaan. 14
3.3      Analisa Pemantauan Berasaskan Sekolah. 15
3.4      Rumusan. 18
4.     Ulasan dan Cadangan. 19
4.1      Ulasan. 19
4.2      Cadangan. 19
LAMPIRAN A.. i
LAMPIRAN B.. ii
LAMPIRAN C.. iii
INSTRUMAN PEMANTAUAN.. iv

-----------------------***-------------------- 

1.      PENDAHULUAN

Pada hari ini setiap sekolah di seluruh Malaysia telah dilengkapkan dengan kemudahan Pusat Sumber Sekolah (PSS).  PSS memainkan peranan yang penting dalam pendidikan kerana merupakan satu sumber bagi murid-murid mendapatkan ilmu. Malah kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membelanjakan berjuta-juta ringgit bagi memastikan perlaksanaan PSS di sekolah supaya dapat membantu dalam menigkatkan pengajaran dan pembelajaraan (P&P) murid di sekolah. Antara kemudahan PSS yang standard di sekolah adalah seperti Perpustakaan, Bilik Media, Bilik Tayang, Bilik Alat Bantu Mengajar(ABM) dan Makmal Komputer.  Bagi memastikan keberkesanan pengurusan dan penggunaan PSS maka pemantauan berkala harus dilaksanakan oleh pihak Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan rangkaiannya Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri serta Pusat Kegiatan Guru . Maka pihak KPM mendapati aktiviti pemantauan merupakan suatu agenda yang penting dalam pedidikan bagi memastikan kelangsungan system pendidikan pada masa akan dating.


1.1  LATAR BELAKANG

Pusat Kegiatan Guru(PKG) Ayer Hitam terletak di Sekolah Kebangsaan Kota Dalam dalam Daerah Batu Pahat dan mempunyai 15 buah sekolah ahli yang terdiri daripada satu sekolah menengah, 12 sekolah kebangsaan dan dua buah sekolah jenis kebangsaan cina.  Bagi sekolah-sekolah Zon Aye Hitam, telah dipantau pada 7 hingga 11 Mac, 2010.  PSS merupakan alat atau sumber dalam mendapatkan ilmu oleh itu merupakan salah satu kaedah yang penting dalam penyampaian P&P murid-murid.  Bagi memastian PSS dapat membantu guru dan murid dalam P&P tersebut, pihak BTP dan rangkaiannya bertanggungjawab memastian keberkesanan peranan PSS di sekolah kerana kerajaan telah memperuntukan berjuta-juta ringgit bagi memastikan PSS dapat dilaksanakan. Usaha yang terkini bagi mempertingkatkan peranan PSS, pihak kerajaan melalu KPM telah melantik Guru Perpustakaan Dan Media dan Guru Bestari secara perjawatan bagi menaikan martabat guru-guru tersebut. 
Setelah pelbagi usaha dilaksanakan bagi memastikan PSS dapat memainkan peranannya dengan berkesan maka persoalannya ramai pihak ingin mengetahui adakah usaha-usaha tersebut telah benar-benar berlaku yang mana PSS berupaya memenuhi kehendak P&P bagi membantu mempertingkatkan pencapaian akademik.


1.2  OBJEKTIF
Pemantauan ini bertujuan
i.                    Membantu guru GPM dalam merancang, melaksana, menilai dan melaporkan aktiviti PSS.
ii.                  Membantu mempertingkatkan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran PSS oleh GPM supaya dapat dilaksanakan penambah baikan pada masa hadapan.
iii.                Melaporkan status PSS sekolah kepada pihak bertanggungjawab seperti PKG daerah, PPD dan BTPN.


1.3  MATLAMAT
Mempertingkatkan peranan PSS supaya dapat membantu mempertingkatkan pencapaian P&P murid-murid sekolah.

2.      METHODOLOGI PEMANTAUAN

Methodologi pemantauan merupakan salah satu faktor yang penting bagi memastikan pemantauan dapat dirancangkan dan dilaksanakan secara sistematik berdasarkan jadual supaya dapatan dari hasil pemantauan tersebut sahih dan boleh dipercayai.


2.1  INSTRUMEN
Instruman pemantuan adalah dibina oleh sepasukan pakar dari BTP yang telah dipilih khas berdasarkan bidang dan kepakaran masing-masing. Instrumen tersebut dibina secara On-Line yang disebut sebagai IQ-PSS, rujuk Lampiran A.  Instrumen tersebut akan diisi atau dikemaskini oleh GPM di sekolah.  PKG sebagai pegawai penilai diberi akses kepada IQ-PSS ini dan juga disediakan dengan instrument yang sama dalam bentuk cetakan (hardcopy).  
Terdapat dua bahagian instrument pemantuan IQ-PSS iaitu berdasarkan Jadual 2.1:

Jadual 2.1 : Instrumen Pemantauan IQ-PSS
Bahagian
Aspek Penilaian
Markah
A
Faktor Demografi


B
a
Kemudahan fizikal, peralatan dan bahan.
15%
b
Pengurusan dan pengelolaan PSS.
15%
c
Penggunaan PSS
40%
d
Program galakan membaca (NILAM)
20%
e
Program peningkatan PSS
10%
Jumlah
100%
f
Ciri-ciri keistimewaan
5%

Skala pemarkahan pemantauan oleh pegawai PKG ke sekolah-sekolah adalah seperti yang ditetapkan oleh pihak BTP iaitu berdasarkan Instrumen Pemantauan IQ-PSS On-Line berdasarkan Jadual 2.2 iaitu:

Jadual 2.2 : Skala Markah
Skala
Maklum Balas
0
Tiada
1
Ada
2
Ada dan kemas kini
3
Ada, kemas kini dan dipamerkan
4
Ada, kemas kini, dipamerkan dan mengikut piawan sebenar


Hasil dapatan data mentah dari pemantauan dipersembahkan dalam bentuk analisa kuantitatif berdasarkan peratus.
             

2.2  SKOP DAN BATASAN
Pemantuan dilaksankan secara berkelompok oleh pegawai teknologi pendidikan dengan memantau ke lapangan di sekolah-sekolah bukan kelompok zon masing-masing. Jadual dan tarikh perlaksanaan pemantuan di 15 buah sekolah Zon Ayer Hitam merangkumi sekolah rendah, menengah, kebangsaan dan jenis kebangsaan yang semuanya terdiri daripada kategori sekolah luar bandar adalah seperti di Lampiran A.   Melalui pemantauan ini ditetapkan rangkuman objektif kajian meliputi semua aspek pentadbiran dan pengurusan dibawah tanggungjawab GPM yang bertugas di sekolah rendah dan menengah dalam Daerah Batu Pahat, Johor.


2.3  KERANGKA OPERASI
Pemantauan yang dilaksanakan adalah berdasarkan penilaian kendiri oleh pihak GPM berdasarkan pengisian maklumat dalam instruman pemantauan secara On-Line IQPSS yang disediakan oleh pihak BTP.  Maklumat dari instrument tersebut akan dicetak oleh GPM untuk disahkan oleh pihak pentadbir sebelum IQPSS tersebut dihantar kepada PKG untuk disahkan secara On-Line.
Pegawai-pegawai PKG DGA32 dan DGA29 akan membuat pemantauan secara lapangan berdasarkan instrument yang sama ke sekolah-sekolah secara bersilang iaitu pegawai tidak
memantau ahli sekolah masing-masing tetapi ke zon PKG yang lain bagi menjamin ketelusan dan keadilan.Rajah 2.1 : Kerangka Operasi Pemantauan PSS.


3.      ANALISA PEMANTAUAN

Hasil dapatan pemantuan dalam skor mentah diperolehi daripada GPM dan dianalisa dalam bentuk kuantitatif iaitu peratusan.  Ulasan dan pendapat yang dikemukakan adalah berdasarkan keputusan analisa yang diperolehi.  Maklaumat asas yang diperolehi iaitu sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam terdiri dalam kategori sekolah luar bandar rendah dan menengah iaitu satu sekolah menengah dan 14 sekolah rendah.  Maklumat dan data demografi boleh dirujuk di Lampiran A dan Analisa Kseluruhan Pemantauan PSS Sekolah Zon PKG Ayer Hitam boleh di rujuk di Lampiran B.

3.1  Demografi
Berdasarkan Rajah 3.1, didapati dari maklumat pemantauan, SMK Datuk Menteri mempunyai bilangan murid seramai 2056 orang dengan kadar nisbah buku murid (1:20).

Rajah 3.1 : Jumlah Murid Sekolah-sekolah Zon Aye Hitam

Bagi sekolah-sekolah rendah di Zon Ayer Hitam, jumlah murid tidak seragam dengan SK Ayer Hitam mempunyai bilangan murid teramai (2 700 orang), SK Seri Bunut mempunyai murid paling sedikit (98 orang) dan purata murid bagi sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam adalah  348 orang murid. Bagi mendapat gambaran keseluruhan, rujuk Rajah 3.1.
Kadar nisbah  purata buku murid (1:31) di sekolah-sekolah rendah Zon Ayer Hitam dengan kadar nisbah buku murid tertinggi adalah SK Seri Bunut (1:70) dan terendah adalah SK Kota Dalam (1:14).
Merujuk Rajah 3.2, maklumat yang diperolehi, didapati kadar murid PCG, SM Datuk Menteri mendapat nisbah peruntukan (1:RM19).  Bagi sekolah-sekolah rendah di Zon Ayer Hitam, purata kadar nisbah murid PCG adalah berkongsi peruntukkan (1:15) di empat buah sekolah dan (1:16) yang juga berkongsi di empat buah sekolah masing-masing. Kadar nisbah murid PCG tertinggi adalah SK Seri Mendapat (1:23) dan terendah adalah SK Seri Sabak Uni dan SK Ayer Hitam(1:13).

Rajah 3.2 : Graf Analisa Demografi

3.2  Analisa Keseluruhan Pemantauan
Berdasarkan analisa Rajah 3.3, daripada data hasil pemantauan keseluruhan 5 kategori ( rujuk Bahagian B di Jadual 2.1) didapati purata Peratus A~E pencapaian PSS sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah Zon Ayer Hitam  adalah pada tahap pencapaian baik (77%),  dengan pencapaian tertinggi pada tahap cemerlang adalah SK Seri Bulan (97.2%) dan sebaliknya pencapaian terendah pada tahap sederhana adalah SK Seri Kemajuan (60.3%).  Analisa Keseluruhan (A~E) + F iaitu keseluruhan kategori dengan tambahan markah ciri-ciri keistimewaan, pencapaian hampir kesemua sekolah adalah meningkat dengan SK Seri Bulan melebahi 100% (100.2%) dan sebaliknya  dua buah sekolah tiada peningkatan (tiada kategori keistimewaan) iaitu SK Seri Kemajuan (60.3%) dan SK Seri Bunut (60.8%).

Rajah 3.3 : Graf Analisa Peratus Pencapaian Keseluruhan
Bagi menguraikan analisa dapatan dengan lebih terperinci berdasarkan 5 kategori pemantauan, penerangan dapatan dihuraikan berdasarkan sub-sub tajuk berikut:

3.2.1        Bahagian A : Kemudahan Fizikal, Peralatan dan Bahan
Peratus markah penuh Bahagian A ini adalah 15% dan merujuk kepada Rajah 3.4, purata pencapaian kesemua sekolah adalah pada tahap pencapaian baik (13%) dengan SK Setia Jaya mencapai peratus tertinggi pada tahap sangat baik ( 14%) dan sebaliknya pencapaian peratus terendah SK Kota Dalam pada tahap baik (10.3%).

Rajah 3.4 : Graf Analisa Kemudahan Fisikan, Peralatan dan Bahan.

3.2.2        Bahagian B : Pengurusan dan Pengelolaan PSS

Peratus markah penuh Bahagian B ini adalah 15% dan merujuk kepada Rajah 3.5, purata pencapaian kesemua sekolah adalah pada tahap pencapaian baik (12%) dengan SK Setia Jaya mencapai peratus tertinggi pada tahap cemerlang ( 15%) dan sebaliknya pencapaian peratus terendah SK Seri Bunut pada tahap sederhana (8.4%).

Rajah 3.5 : Graf Analisa Pengurusan dan Pengelolaan PSS


3.2.3        Bahagian C : Penggunaan PSS

Peratus markah penuh Bahagian C ini adalah 40% dan merujuk kepada Rajah 3.6, purata pencapaian kesemua sekolah adalah pada tahap pencapaian baik (30%) dengan SK Seri Bulan mencapai peratus tertinggi pada tahap cemerlang ( 38.8%) dan sebaliknya pencapaian peratus terendah SK Seri Kemajuan pada tahap sederhana (19.5%).

 Rajah 3.6 : Graf Analisa Penggunaan PSS


3.2.4        Bahagian D : Program Galakan Membaca

Peratus markah penuh Bahagian D ini adalah 20% dan merujuk kepada Rajah 3.7, purata pencapaian kesemua sekolah adalah pada tahap pencapaian sangat baik (15%) dengan SK Seri Bulan mencapai peratus tertinggi pada tahap cemerlang ( 20%) dan sebaliknya pencapaian peratus terendah empat buah sekolah berkongsi pencapaian pada tahap sederhana (10.3%) iaitu SJK(C) Kong Nan, SJK(C) Malayan, SK Seri Kemajuan dan SK Parit Bingan.
Rajah 3.7 : Graf Analisa Program galakan Membaca
3.2.5        Bahagian E : Program Peningkatan PSS

Peratus markah penuh Bahagian E ini adalah 10% dan merujuk kepada Rajah 3.8, purata pencapaian kesemua sekolah adalah pada tahap pencapaian baik (6%) dengan SK Seri Bulan mencapai peratus tertinggi pada tahap cemerlang ( 10%) dan sebaliknya pencapaian peratus terendah SJK(C) Kong Nan pada tahap rendah (2.3%).
Rajah 3.8 : Graf Analisa Program Peningkatan PSS

3.2.6        Bahagian F : Ciri-ciri Keistimewaan

Peratus markah penuh Bahagian F ini adalah 5% dan merupakan markah tambahan daripada Bahagian A ~ E yang berjumlah 100% oleh itu markah penuh keseluruhan adalah 105%. Berdasarkan Rajah 3.9, pencapaian purata kesemua sekolah adalah pada tahap pencapaian baik (2%) dengan tiga buah sekolah berkongsi markah penuh SMK Datuk Menteri, SK Setia Jaya dan SK Ayer Hitam mencapai peratus tertinggi pada tahap cemerlang (5%) dan sebaliknya pencapaian peratus terendah di kongsi oleh dua buah sekolah  iaitu SK Seri Bunut dan SK Seri Kemajuan pada tahap rendah (0%).

Rajah 3.9 : Graf Analisa Ciri-ciri Keistimewaan

3.3  Analisa Pemantauan Berasaskan Sekolah

Rajah 3.10 : Graf Analisa PSS Sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam

Dapatan pemantauan berasaskan Bahagian A – E (rujuk Jadual 2.1), wujud segnifikan pada Bahagian C, Penggunaan iaitu dalam kalangan sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam mempunyai trend yang lebih kurang sama dalam memberi pemberatan atau penekanan yang lebih dalam melaksanakan aktivi PSS (30% - 45%), rujuk Rajah 3.10.
Walau bagaimanapun segnifikan seterusnya adalah didapati setiap sekolah lebih terarah melaksanakan aktivi PSS dengan susunan pemberatan yang lebih kurang sama dimana  carta pai Rajah 3.10 menunjukan Bahagian C merupakan pembahagian yang terbesar dan seterusnya diikuti oleh Bahagian D, B, A, dan E yang merupakan pembahagian terkecil atau kurang diberi pemberatan dalam perlaksanaan PSS.


3.4  Rumusan

Berdasarkan 5 kategori pencapaian dengan merujuk Rajah 3.9 dan seperti yang dihuraikan didapati beberapa sekolah mencapai kategori tertentu samada pencapaian tertinggi, sederhana
Rajah 3.9 : Analisa Keseluruhan Pemantauan PSS Zon Ayer Hitam.
dan terendah seperti di Lampiran C.  Berdasarkan analisa keseluruhan pemantauan, sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam memperolehi pencapaian Bahagian A pada tahap amat baik dan Bahagian B, C, D dan E pencapaian adalah pada tahap baik dan sebaliknya Bahagian F mencatat pencapaian pada tahap sederhana.
            SK Setia Jaya mencapai tahap cemerlang pada Bahagian A dan B dan SK Seri Bulan berjaya mencapai tahap cemerlang pada Bahagian C, D dan E.  Bagi Bahagian F, dikongsi tahap pencapaian cemerlang oleh tiga buah sekolah iaitu SMK Datuk Menteri, SK Setia Jaya dan SK Ayer Hitam.
            Bagi pencapian terendah PSS bebeapa buah sekolah di Zon Ayer Hitam, didapati sekolah SK Seri Bunut, SK Seri Kemajuan, SK Parit Bingan, SJKC Kong Nan dan SJKC Malayan memperolehi pencapaian terendah tahap sederhana pada Bahagian B, C dan D, Bahagian A SK Kota Dalam memperolehi pencapaian terendah pada tahap baik dan Bahagian E dan F pencapaian terendah pada tahap sangat lemah atau tiada kesitimewaan yan diperolehi olehi SK Kota Dalam, SK Seri Bunut dan SK Seri Kemajuan.
   


4.        Ulasan dan Cadangan


4.1  Ulasan
Daripada analisa pemantauan didapati bahawa sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam telah mengurus PSS dengan baik, rujuk perenggan 3.2.1 hingga 3.2.6  diamana Bahagian A, B, C dan D mendapat pencapaian tahap sangat baik dan tahap baik sementara bahagian E dan F walaupun kurang memberangsangkan tetapi boleh dipertingkatkan pada masa hadapan.
Merujuk kepada perenggan 3.3, didapati hasil analisa pemantauan menunjukan hala tuju pengurusan PSS sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam adalah pada landasan yang betul kerana faktor penggunaan yang merupakan faktor terpenting peranan PSS sebagai membantu bagi mempertingkatan P&P murid.


4.2  Cadangan

Berdasarkan analisa pemantauan telah dibuat laporan dan dibentangkan melalui Mesyuarat Pemufakatan GPM PKG Ayer Hitam dan Mesyuarat Pengurusan Aktiviti PKG Ayer Hitam pada 7 dan 8 Mac, 2011 dan Mesyuarat Pemufakatan GPM PKG Ayer Hitam Tongkang Pechah pada 16 Mac, 2011diantara permasalahan dan cadangan penyelesaian yang telah dikemukan dan dibincangkan adalah seperti berikut:

Bil
Masalah
Penyelesaian
Catitan

1

Bahagian A. Kemudahan Fizikal, Peralatan dan Bahan:

1.     Penilai diminta lebih adil dan telus dalam pemberian markah kerana pengurusan bahagian ini sebahagian besar adalah di luar kawalan pihak sekolah.


2.     Kegagalan membuat perlupusan terutamanya buku lama yang telah rosak dan hilang.


3.    Kebanyakan GPM gagal mengurus bahan bukan buku.

4.    Sebahagian daripada GPM sekadar mengetahui jumlah gran peruntukan tetai tidak dibawa berbincang dalam pembelian keperluan PSS
Di bawa dan dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan PKG Daerah.
-       Lokasi PSS
-       Ruang & bilik-bilik khas
-       Almanak
-       Index dan bibliografi bahan terbitan

-       Jumlah nisbah buku murid seperti banyak tetapi tidak dalam keadaan sebenar.

-       Tidak diproses mengikut sistem pengkelasan.

-       GPM diharapkan menyediakan ABM setiap awal tahun berdasarkan keperluan P&P.

2.

Bahagian B – Pengurusan dan Pengelolaan PSS.

1.    Pengurusan kewangan yang kurang berkesan.
       i.     Tiada maklumat perancangan jangka pendek dan jagnka panjang.
     ii.     Tiada perbelanjaan kira-kira.
   iii.     Tiada salinan resit dan baucer pembelian kerana disimpan oleh pentadbir

2.    Fail kuasa tidak kemas kini.

3.    Tiada rekod perlupusan atau ada tetapi tidak kemas kini.

4.    Tiada katalog pusat.

5.    Rekod pergerakan bahan/barangan tidak kemas kini.

6.    Kurang penglibatan warga sekolah & komuniti dalam pengurusan dan pengelolaan PSS.
GPM menyediakan keperluan PSS dalam Mesyuarat Sekolah supaya dapat menyediakan ABM pada awal tahun.
Libatkan pentadbiran secara aktif dalam pengelolaan dan pengurusan PSS oleh jawatankuasanya.
-       Tidak dilibatkan dalam pembelian keperluan PSS.
-       Tidak berbincang dengan pentadbir dan Panatia bagi menyediakan ABM.
-       Tiada perancangan jangka panjang

3

Penggunaan PSS

1.      PSS kurang dibuka pada hujung minggu @ cuti persekolahan.

2.      Catatan segala penggunaan yang berkaitan dengan PSS oleh murid dan guru kurang menjadi amalan di sekolah.

3.      Pinjaman buku berkelompok kurang menjadi amalan bagi sekolah tertentu.

4.      Kurang aktiviti promosi Penggunaan Rancangan TVP melalui EDUWEB TV.

5.      Ketiadaan Bilik SALC/PPAK

6.      Pengumpulan penghasilan bahan dan perisian oleh guru kurang dilaksanakan.
Memerlukan bantuan pihak pentadbir sekolah untuk penguat kuasaan.
Minta disemak semula permarkahan dalam pemantauan kerana di luar bidang kuasa PSS untuk mengadakannya.


4

Bahagian D - Program Galakan Membaca

1.    Kurang dilaksanakan di beberapa buah sekolah.

2.    Pengumpulan bahan bacaan murid yang berpotensi kurang dilaksanakan.

3.    Penyediaan dokumen dan rekod bagi setiap aktiviti yang telah dilaksanakan kurang dititik beratkan.


Perluaskan lagi pinjaman berkelompok.


5

Bahagian E – Program Peningkatan PSS.

1.    Tiada rancangan jangka panjang bagi sekolah-sekolah tertentu, rujuk analisa  tajuk 3.2.5.

2.    Tada kajian/kajian tindakan bagi peningkatan PSS, rujuk analisa tajuk 3.2.6
Di bawa dan dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan PKG Daerah.  
Adalah menjadi tanggungjawab pihak yang berkaitan melaksanakan tindak ikut atau melaksanakan penambah baikan terhadap Pemantauan PSS setelah merancang, melaksana, menganalisa dan menilai supaya dapat mengatasi masalah yang sama atau stereotaip yang berlaku setiap tahun ataupun permasalahan baru yang dapat dikesan.  Oleh itu diharapkan hasil daripada analisa ini akan melahirkan tindak ikut yan kongkrit dan dapat membantu menyelesaikan masalah dan merancangkan program yang berkaitan PSS dengan lebih terancang dan berfokus. Oleh itu cadangan penyelesaian secara umum pula adalah seperti berikut:
4.1  Menyemak dan menyusun semula sistem pemantauan oleh PKG dan rangkaiannya supaya lebih objektif dan menyeluruh dengan mewujudkan jawatankuasa khas PSS peringkat PKG dan PKG daerah bagi mengurus aktiviti pemantauan, dapatan, analisa dan tindak ikut seterusnya.

4.2  Mewujudkan jawatankuasa PSS bersama di peringkat PKG dan PPD bagi merancang dan melaksana aktiviti PSS dengan lebih tersusun dan berfokus.

4.3  Memperkasakan Majlis Pemufakatan GPM dengan sentiasa berbincang dan menyelesaikan masalah berkaitan PSS sesama sendiri dan melaksanakan aktiviti berdasarkan keperluan ahli.

4.4  Mewujudkan satu majlis bagi memberi hadiah dan penghargaan kepada PSS berdasarkan terbaik keseluruhan dan juga berdasarkan kategori atau bahagian selepas melaksanakan pemantauan.

4.5  Membuat analisa dan tindak ikut secara rutin penambah baikan PSS pada setiap tahun.

4.6  Melaksanakan kajian lanjut atau kajian tindakan PSS bagi perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan secara pentadbiran.
Diharapkan laporan ringkas analisa pemantuan PSS ini dapat memberi menafaat dan rujukan kepada perlaksanaan penambah baikan sama ada oleh PKG dan rangkaiannya, PPD serta individu yang berminat demi mempertingkatkan pendidikan jenerasi akan datang. LAMPIRANLAMPIRAN A

Maklumat Demografi Sekolah-sekolah Zon Ayer Hitam

Sekolah Menengah
BIL
NAMA SEKOLAH
KOD
JUM
JUM
NISBAH
PCG
NISBAH
TARIKH
MURID
BUKU
MURID:BUKU
MURID:PCG (RM)
PANTAU
1
SMK DATUK MENTERI
JEE0034
2056
40147
1:20
RM38987.79
1:18
03/10/2010

Sekolah Rendah
BIL
NAMA SEKOLAH
KOD
JUM
MURID
JUM
BUKU
NISBAH
M:B
PCG
NISBAH
M:PCG(RM)
TARIKH
1
SJKC KONG NAN
JBC0019
328
13559
1:41
RM5208.00
1:16
03/10/2010
2
SJKC MALAYAN
JBC0023
341
9306
1:27
RM5484.00
1:16
03/10/2010
3
SK SERI MENDAPAT
JBA0039
198
6110
1:31
RM4500.00
1:23
03/11/2010
4
SK SERI BUNUT
JBA0043
98
6981
1:71
RM1800.00
1:18
13/7/2010
5
SK SERI SABAK UNI
JBA0046
615
15000
1:24
RM8136.00
1:13
03/11/2010
6
SK SETIA JAYA
JBA0047
152
5724
1:37
RM2978.00
1:20
03/10/2010
7
SK SERI KEMAJUAN
JBA0050
306
6678
1:22
RM5016.00
1:16
03/10/2010
8
SK PARIT BINGAN
JBA0051
218
4990
1:23
RM3696.00
1:20
15/7/2010
9
SK AYER HITAM
JBA0081
1116
27000
1:24
RM14000.00
1:13
13/7/2010
10
SK BUKIT KUARI
JBA0083
287
7545
1:26
RM4188.00
1:15
07/12/2010
11
SK SERI BANDAN
JBA0085
300
6251
1:21
RM4668.00
1:16
13/7/2010
12
SK KOTA DALAM
JBA0086
517
7430
1:14
RM7733.92
1:15
13/7/2010
13
SK SERI PAYA
JBA0088
203
10072
1:50
RM3132.00
1:15
07/12/2010
14
SK SERI BULAN
JBA0092
161
4000
1:24
RM2354.00
1:15
03/11/2010

JUMLAH

4840
130646


LAMPIRAN B

Analisa Keseluruhan Pemantauan Pss Sekolah Zon Pkg Ayer Hitam
BIL
NAMA SEKOLAH
KOD
BAHAGIAN

A
B
C
D
E
F
PERATUS
KESELURUHAN
15
15
40
20
10
5
A ~ E
(A~E ) + F
1
SMK DATUK MENTERI
JEE0034
14.1%
13.1%
27.8%
10.7%
6.0%
5.0%
71.6%
76.6%
2
SJKC KONG NAN
JBC0019
12.3%
12.2%
29.3%
10.3%
2.3%
1.0%
66.3%
67.3%
3
SJKC MALAYAN
JBC0023
12.3%
9.8%
26.0%
10.3%
3.8%
1.0%
62.1%
63.1%
4
SK SERI MENDAPAT
JBA0039
12.3%
12.2%
23.0%
15.6%
5.0%
2.0%
68.0%
70.0%
5
SK SERI BUNUT
JBA0043
10.6%
8.4%
26.5%
11.5%
3.8%
0.0%
60.8%
60.8%
6
SK SERI SABAK UNI
JBA0046
14.2%
14.1%
34.0%
18.7%
9.8%
2.0%
90.7%
92.7%
7
SK SETIA JAYA
JBA0047
14.9%
15.0%
38.3%
17.6%
8.5%
5.0%
94.3%
99.3%
8
SK SERI KEMAJUAN
JBA0050
13.8%
11.1%
19.5%
10.3%
5.5%
0.0%
60.3%
60.3%
9
SK PARIT BINGAN
JBA0051
11.6%
12.0%
31.8%
10.3%
4.5%
2.0%
70.2%
72.2%
10
SK AYER HITAM
JBA0081
14.3%
14.3%
33.0%
19.0%
7.5%
5.0%
88.0%
93.0%
11
SK BUKIT KUARI
JBA0083
12.1%
12.3%
27.0%
17.3%
6.5%
1.0%
75.2%
76.2%
12
SK SERI BANDAN
JBA0085
12.3%
14.1%
34.0%
15.3%
8.8%
2.0%
84.4%
86.4%
13
SK KOTA DALAM
JBA0086
10.3%
8.9%
27.8%
19.0%
2.5%
1.0%
68.4%
69.4%
14
SK SERI PAYA
JBA0088
14.2%
12.8%
35.8%
19.7%
9.0%
4.0%
91.4%
95.4%
15
SK SERI BULAN
JBA0092
14.5%
14.0%
38.8%
20.0%
10.0%
3.0%
97.2%
100.2%LAMPIRAN C

Keputusan Analisa Pencapaian Mengikut Kategori
Bhg
Item
Purata
Keseluruhan
Sekolah
Pencapaian
Tinggi
Rendah
Sekolah
Tahap
Sekolah
Tahap

A
Kemudahan Fizika, Peralatan Dan Bahan
15%


 AMAT BAIK
13%


SK Setia Jaya


Cemerlang
14.9%


SK Kota Dalam


Baik
10.3%

B
Pengurusan dan Pengelolaan
15%

BAIK
12%

SK Setia Jaya

Cemerlang15%


SK Seri Bunut

Sederhana
8.4%


C
Penggunaan PSS
40%

BAIK
30%

SK Seri Bulan

Cemerlang
38.8%

SK Seri Kemajuan

Sederhana
19.5%

D
Program Galakan Membaca
20%

BAIK
15%

SK Seri Bulan

Cemerlang
20%
SK Seri Kemajuan
SK Parit Bingan
SJKC Kong Nan
SJKC Malayan

Sederhana
10.3%

E
Program Peningkatan PSS
10%

BAIK
6%

SK Seri Bulan


Cemerlang
10%

SK Kota Dalam

Sangat Lemah
2.5%


100%


F
F
Keistimewaan
5%

SEDERHANA
2%
SMK Datuk Menteri
SK Setia Jaya
SK Ayer Hitam

Cemerlang
5%

SK Seri Bunut
SK Seri Kemajuan

Tiada Keistimewaan
0%

LAMPIRAN

INSTRUMAN PEMANTAUAN

IQ-PSS

Guru PSS

PKG AYER HITAM
                     
BIL Kod PKG Kod Sek NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN MEDIA GRED GRED OPSYEN MATAPELAJARAN  JUMLAH
AHLI SEKOLAH DI AJAR WAKTU
1 JQA0003 JBA0039 SK SERI MENDAPAT PT. SERI MENDAPAT  PARIT RAJA NGAESAH BT. MD. LAJIS DGA 29 B PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 23
2 JQA0003 JBA0043 SK SERI BUNUT POS PARIT RAJA SITI JAMILAH BTE KASNON DGA 29 B PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 33
3 JQA0003 JBA0046 SK SERI SABAK UNI KM 24, JALAN KLUANG SARIMAH BTE TAHIR DGA 29 A SAINS SAINS 29
4  JQA0003 JBA0047 SK SETIA JAYA PARIT HAJI ALI,  PARIT RAJA ASMAH BINTI MOTAJI DGA 29 B PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 24
5  JQA0003 JBA0050 SK SERI KEMAJUAN SPG TENGAH, PARIT RAJA SITI ROMALAH BTE MOHD ANUAR DGA 41 A B INGGERIS B INGGERIS 24
6  JQA0003 JBA0051 SK PARIT BINGAN PARIT RAJA AZIZAH BT. HASSAN DGA 29 A SAINS/ PJK SAINS 23
7  JQA0003 JBA0081 SK AIR HITAM SK.AYER HITAM,AYER HITAM FAUZIAH BT SELAMAT DGA 32 A PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 24
8  JQA0003 JBA0083 SK BUKIT KUARI PARIT RAJA, NURUSSAADAH BT MD YUSOF DGA 29 A P. ISLAM P.ISLAM 26
9  JQA0003 JBA0085 SK SERI BANDAN BT.3, JLN. YONG PENG, AIR HITAM MARLINA MOHD ARIF DGA 41 A SAINS SAINS 28
10  JQA0003 JBA0086 SK KOTA DALAM PARIT KANGKAR AIR HITAM, AIR HITAM NASIRIN BIN KANAN DGA 29 A MATH MATEMATIK 27
11  JQA0003 JBA0088 SK SERI PAYA KG. SERI PAYA,  PT. RAJA, B. PAHAT, ZALELA BT SHERAN DGA 29 B MATEMATIK MATEMATIK 16
12  JQA0003 JBA0092 SK SERI BULAN W POS KAMPUNG HAJI GHAFFAR,YONG PENG ROSLINA BT MOHD ABU DGA 41 A SEJARAH B INGGERIS 21
13  JQA0003 JBC0019 SJK(C) KONG NAN PARIT RAJA SIA QUI HONG DGA 29 B BAHASA CINA BAHASA CINA 25
14  JQA0003 JBC0023 SJK(C) MALAYAN AIR HITAM,  AIR HITAM KHOO WOAN CHEN DGA 29 A MUZIK B INGGERIS 26
15  JQA0003 JEE0034 SMK DATUK MENTERI AYER HITAM, HJ KOSNAN BIN BUKHARI DGA 41 A SEJARAH PENG. AM  14

Analisa Rakan Pembaca 2007

RANUGERAHRP(IKUTSEKOLAH)
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA
SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

PSPN : PSPN JOHOR

KATEGORI : BANDAR DAN LUAR BANDAR

Tarikh: 14-Dec-07

e-NILAM

JQA0003
PKG AYER HITAM

BIL KOD PKG PKG BIL MURID MURID GANGSA % PERAK % EMAS % NILAM % JUMLAH %

TERLIBAT

1 JBA0039
SK SERI MENDAPAT 210
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

2 JBA0043
SK SERI BUNUT 75
45
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

3 JBA0046
SK SERI SABAK UNI 563
316
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

4 JBA0047
SK SETIA JAYA 153
92
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

5 JBA0050
SK SERI KEMAJUAN 339
102
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

6 JBA0051
SK PARIT BINGAN 224
63
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

7 JBA0081
SK AIR HITAM 1004
130
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

8 JBA0083
SK BUKIT KUARI 276
14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

9 JBA0085
SK SERI BANDAN 287
113
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

10 JBA0086
SK KOTA DALAM 516
125
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

11 JBA0088
SK SERI PAYA 149
81
1
0.67
0
0.00
3
2.01
0
0.00
4
2.68

12 JBA0092
SK SERI BULAN 176
1
1
0.57
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.57

13 JBC0019
SJK(C) KONG NAN 347
29
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

14 JBC0023
SJK(C) MALAYAN 369
141
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

15 JEE0034
SMK DATUK MENTERI 2382
882
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

JUMLAH KESELURUHAN 7070
2134
2
0.03
0
0.00
3
0.04
0
0.00
5
0.07

Cop: Disahkan oleh,
First Previous Next Last

Analisa Jauhari 2007

RTANUGERAHJAUHARIIKUTSEKOLAH
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI
SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

PSPN : PSPN JOHOR

Tarikh: 14-Dec-07

e-NILAM
PKG :
JQA0003
PKG AYER HITAM
BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH JUMLAH PURAT BIL MURID MURID GANGSA % PERAK % EMAS % NILAM % JUMLAH %

BACAAN A
TERLIBAT
1 JBA0039
SK SERI MENDAPAT 10183
48
210
210
71
33.8
57
27.1
31
14.8
8
3.8
167
79.5
2 JBA0043
SK SERI BUNUT 3750
50
75
75
19
25.3
25
33.3
0
0.0
0
0.0
44
58.7
3 JBA0046
SK SERI SABAK UNI 32972
59
563
563
144
25.6
91
16.2
55
9.8
50
8.9
340
60.4
4 JBA0047
SK SETIA JAYA 9486
62
153
153
50
32.7
25
16.3
8
5.2
8
5.2
91
59.5
5 JBA0050
SK SERI KEMAJUAN 9744
29
339
339
83
24.5
25
7.4
3
0.9
0
0.0
111
32.7
6 JBA0051
SK PARIT BINGAN 14004
63
224
224
48
21.4
5
2.2
1
0.4
3
1.3
57
25.4
7 JBA0081
SK AIR HITAM 37085
37
1004
1004
257
25.6
44
4.4
14
1.4
21
2.1
336
33.5
8 JBA0083
SK BUKIT KUARI 12685
46
276
276
42
15.2
16
5.8
8
2.9
3
1.1
69
25.0
9 JBA0085
SK SERI BANDAN 19359
67
287
287
98
34.1
39
13.6
28
9.8
38
13.2
203
70.7
10 JBA0086
SK KOTA DALAM 24614
48
516
516
220
42.6
55
10.7
5
1.0
0
0.0
280
54.3
11 JBA0088
SK SERI PAYA 7170
48
149
149
24
16.1
24
16.1
24
16.1
15
10.1
87
58.4
12 JBA0092
SK SERI BULAN 11171
63
176
176
21
11.9
36
20.5
67
38.1
6
3.4
130
73.9
13 JBC0019
SJK(C) KONG NAN 14941
43
347
347
116
33.4
37
10.7
24
6.9
10
2.9
187
53.9
14 JBC0023
SJK(C) MALAYAN 8532
23
369
369
131
35.5
43
11.7
0
0.0
0
0.0
174
47.2
15 JEE0034
SMK DATUK MENTERI 102852
43
2382
2382
1055
44.3
579
24.3
87
3.7
42
1.8
1763
74.0
JUMLAH KESELURUHAN 318548
45
7070
7070
2379
33.6
1101
15.6
355
5.0
204
2.9
4039
57.1

Cop: Disahkan oleh,
First Previous Next Last